Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Statut

STATUT

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Słoneczny Dom” w Lipsku.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE, CELE I ZADANIA.

 

§ 1

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” zwany dalej Domem działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U z 2010r. Nr 238, poz. 1586)
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157,    poz. 1240 z póżn. zm.)
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r.    Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
 6. Uchwały Rady Powiatu Lipskiego Nr XXIII/145/2004 z dnia 27 października 2004r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipsku.

 

§ 2

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy jest samodzielną jednostką organizacyjną Powiatu Lipskiego.

 

§ 3

Dom realizuje zadania wynikające z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

 

§ 4

Nadzór nad Domem sprawuje Wojewoda Mazowiecki i Starosta Lipski przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 

§5

 1. Siedzibą Domu jest budynek przy ul. Kilińskiego 13 oraz przy ul. Iłżeckiej 6 w Lipsku.
 2. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.

 

§ 6

Decyzje o skierowaniu do Domu i odpłatności za pobyt w Domu podejmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z upoważnienia Starosty Powiatu Lipskiego.

 

§ 7

 1. Celem działania Domu jest rehabilitacja społeczna obejmująca rozwijanie i podtrzymywanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych, terapię zajęciową, psychoterapię.
 2. W zakresie realizacji powyższych działań Dom współpracuje z rodzinami uczestników (opiekunami), placówkami służby zdrowia, odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi pozarządowymi.
 3. Szczegółowe cele i zadania domu zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym.

 

§ 8

Na czele Domu stoi Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny.

 

§ 9

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści:

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY

DOM SAMOPOMOCY

„SŁONECZNY DOM”

27-300 Lipsko, ul. Kilińskiego 13

tel. kom. 0 693 449 266

REG.673021297  NIP 509 000 91 30

 

Rozdział II

ZASADY PROWADZENIA GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 10

 1. Dom jako jednostka sektora finansów publicznych działa w formie organizacyjnej jednostki budżetowej.
 2. Dom jest finansowany przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach zadania zleconego przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej.
 3. Dom prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Kierownik Domu może w celu realizacji zadań zaciągnąć zobowiązania do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Domu.
 5. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków określony Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku.
 6. Kwoty pochodzące z odpłatności uczestników za pobyt w Domu odprowadzane są do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

 Rozdział III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 11

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Powiatu w Lipsku.