Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Regulamin organizacyjny

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Słoneczny Dom”

 w Lipsku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lipsku,  zwanego dalej  „Słoneczny Dom”, oraz prawa i obowiązki uczestników zajęć.

 

§ 2

„Słoneczny Dom” działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876,2369)
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 249 )
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920)
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
 5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020r.    poz. 685)
 6. Uchwały Rady Powiatu Lipskiego Nr XXIII/145/2004 z dnia 27 października 2004r. w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipsku.
 7. Statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu w Lipsku nr VII/44/2011 z 15 lutego 2011r.

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Ogólne zasady organizacji

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Lipsku

 

§ 3

 1. „Słoneczny Dom” jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Powiatu Lipskiego.
 2. „Słoneczny Dom” jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Wojewody Mazowieckiego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Powiat.
 3. Nadzór nad „Słonecznym Domem” sprawuje Wojewoda Mazowiecki i Starosta Lipski przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
 4. „Słoneczny Dom” ma główną siedzibę w Lipsku przy ul. Kilińskiego 13 oraz w  budynku przy ul. Iłżeckiej 6.

 

§ 4

 1. „Słoneczny Dom”  jest placówką dziennego pobytu dla 30 pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych
  oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mającą wspomagać ich samodzielność i aktywność w życiu społecznym.
 2. Zajęcia w „Słonecznym Domu” odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530.
 3. Dopuszczalna jest organizacja zajęć w innych dniach i godzinach  niż w/w oraz poza siedzibą „Słonecznego Domu”.
 4. Dopuszcza się możliwość zamknięcia „Słonecznego Domu” na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych
  w roku kalendarzowym.
 5. „Słoneczny Dom” umożliwia swoim uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego.

 

 

Rozdział III

Kierownictwo „Słonecznego Domu”

 

§ 5

 1. „Słonecznym Domem” kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 2. Kierownik posiada odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie „Słonecznego Domu”.
 4. Kierownik „Słonecznego Domu” jest przełożonym dla pracowników w nim zatrudnionych w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 5. Podczas nieobecności kierownika „Słonecznego Domu” jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez niego, której określono obowiązki i kompetencje.
 6. Kierownik wydaje pisemne zarządzenia wewnętrzne związane z funkcjonowaniem „Słonecznego Domu”.
 7. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników „Słonecznego Domu” i wykonuje wobec nich czynności
  z zakresu prawa pracy.
 8. W „Słonecznym Domu” tworzy się stanowiska :
  • Kierownika,
  • Księgowego,
  • Instruktora terapii zajęciowej,
  • Psychologa,
  • Sprzątaczki
  • Opiekuna.
 9. Kierownik  może zatrudniać innych pracowników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania „Słonecznego Domu”.                  

 

 

§ 6

   Kierownik „Słonecznego Domu” w szczególności zobowiązany jest do:

 1. Tworzenia właściwych warunków do realizacji zadań „Słonecznego Domu”,
 2. Zapoznania uczestników z ich uprawnieniami i obowiązkami oraz regulaminem,
 3. Czuwania nad prawidłową postawą pracowników względem uczestników,
 4. Umożliwienia uczestnikom korzystania z zaplecza usługowego „Słonecznego Domu”,
 5. Nadzoru nad prawidłowością postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników,
 6. Utrzymywania kontaktów z opiekunami uczestników,
 7. Współpracy z instytucjami mającej na celu ogólno pojęte dobro uczestników.

 

 

Rozdział IV

Zasady przyjmowania uczestników, dokumentacja

 

§ 7

 1. Podstawą do korzystania z zajęć organizowanych przez „Słoneczny Dom” jest decyzja kierująca wydana przez Starostę lub z jego upoważnienia – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
 2. Za pobyt w „Słonecznym Domu” uczestnicy ponoszą odpłatność na zasadach określonych  w ustawie o pomocy społecznej ( art.51b, ust 1.)
 3. W „Słonecznym Domu” prowadzona jest następująca dokumentacja dotycząca uczestników:

 

Wykaz dokumentacji indywidualnej:

 1. Kopia decyzji kierującej do Domu.
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego.
 4. Opinie specjalistów.
 5. Notatki pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego.
 6. Inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowywaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.

 

Wykaz dokumentacji zbiorczej w „Słonecznym Domu”:

 1. Ewidencja uczestników.
 2. Lista obecności uczestników.
 3. Dzienniki pracy pracowników Domu.

 

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki uczestników

 

§ 8

 1. Uczestnicy zajęć „Słonecznego Domu” mają w szczególności prawo do:
  1. ochrony godności osobistej i poczucia intymności,
  2. uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
  3. odmowy uczestnictwa w zajęciach z powodu złego samopoczucia,
  4. korzystania ze sprzętu znajdującego się w „Słonecznym Domu”,
  5. zgłaszania uwag, skarg i wniosków bezpośrednio do kierownika Domu,
  6. rezygnacji z pobytu w „Słonecznym Domu”,
  7. możliwości wyrażania własnych opinii, własnego zdania.

 

 1. Obowiązkiem uczestnika „Słonecznego Domu” jest w szczególności:
 1. dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
 2. poszanowanie praw i wolności innych osób w tym zarówno współmieszkańców jak i personelu,
 3. zachowanie, które nie stwarza sytuacji zagrożenia dla innych osób i nie zakłóca spokoju „Słonecznego Domu”,
 4. troska o wyposażenie „Słonecznego Domu” oraz powierzony sprzęt i materiały,
 5. przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego,
 6. dbanie o porządek w „Słonecznym Domu”,
 7. współdziałanie z personelem i aktywne angażowanie się w prace na rzecz  innych uczestników,
 8. na terenie „Słonecznego Domu” obowiązuje całkowity zakaz:
  • przebywania pod wpływem alkoholu i narkotyków,
  • wnoszenia alkoholu i narkotyków,
  • spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,
  • palenia papierosów i e-papierosów za wyjątkiem wyznaczonych miejsc.

 

 1. Kierownik „Słonecznego Domu” może wnioskować do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  o wydanie decyzji uchylającej skierowanie uczestnika do Domu dla niżej wymienionych osób:
  1. osoby przejawiające silną agresję fizyczną lub werbalną wobec innych uczestników bądź pracowników placówki,
  2. osoby, których zachowania zagrażają własnemu zdrowiu i życiu, bądź zdrowiu innych osób,
  3. uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. osób, które w rażący sposób nie przestrzegają Regulaminu „Słonecznego Domu”,  wewnętrznych zasad Domu oraz zasad współżycia społecznego.

 

 

Rozdział VI

Świadczone usługi

 

§ 9

 

„Słoneczny Dom” świadczy usługi, które obejmują w szczególności :

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.
 4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
 5. Poradnictwo psychologiczne.
 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 7. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.
 8. Niezbędną opiekę.
 9. Terapię ruchową.
 10. Inne formy postępowania przygotowującego do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy.

 

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

 1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” może używać nazwy skróconej : PŚDS „Słoneczny Dom” w Lipsku.
 2. Regulamin oraz wprowadzone do niego zmiany i uzupełnienia podlegają uzgodnieniu z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Lipsku.
 3. Kierownik Domu zapoznaje z treścią niniejszego regulaminu każdego pracownika, który potwierdza ten fakt podpisem pod oświadczeniem.